عوامل برنامه :

کارگردان : امین رسولی

گوینده: صغری فرشی


جوان امید فردا
تولید سال 1390   مرکز اردبیل

برنامه در قالب ترکیبی و با متن موزون و آهنگین با جوانان ارتباط برقرار می کند و با آنها در باره موضوع محبت صحبت می کند و نقش آن را در پایداری و موفقیت زندگی مشترک بررسی می کند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های اجتماعی