عوامل برنامه :


تهیه کننده : علی یونسیبه یت و باوی کورده واری
تولید سال 1390   مرکز کردستان

داستان زندگی عبدالعزیز که دارای 3 پسر است و تقدیر چنین است که هر سه در یک روز از دنیا بروند

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال