عوامل برنامه :


تهیه کننده : مهران حرمی
گوینده: مازیار قبادی


داستان یک اتفاق
تولید سال 1390   مرکز کردستان

داستان پیرمردی است که در تنهایی به دنبال یک همدم میگردد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال