عوامل برنامه :


تهیه کننده : علی یونسیکانیاوی ئه ده ب
تولید سال 1390   مرکز کردستان

این برنامه شرح حال شاعر محمد امین شیخ الاسلامی (هیمن) است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال