عوامل برنامه :


تهیه کننده : علی یونسیداستان روایی
تولید سال 1390   مرکز کردستان

زنی که برای یافتن فرزندش نزد تیمور لنگ به سمرقند می رود

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال