عوامل برنامه :


تهیه کننده : علی یونسیمانگه شه و
تولید سال 1390   مرکز کردستان

این برنامه به معرفی شاعران کرد می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال