عوامل برنامه :


تهیه کننده : خاطره ارج
گوینده: خاطره ارج


اورنگ
تولید سال 1390   مرکز کردستان

این برنامه گزیده ای از داستانهای سعدی را اجرا می کند

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 33%
 
خوب 0%
 
متوسط 66%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های فرهنگی