عوامل برنامه :

کارگردان : امین رسولی
تهیه کننده : امین رسولیساوالان
تولید سال 1380   مرکز اردبیل

برنامه یک نمایش تک فسمتی است که مضرات اقتصاد تک محصولی را گوشزد می کند.پیله ور سودجویی به دهی مراجعه می کند و اهالی روستا را با حیله و نیرنگ به کشت محصولی غیر استراتژیک تشویق می کند. مردم با وعده وعید پیله ور، محصولات مهم را رها می کنند و تنها به کشت محصول مورد نیاز او مبادرت می کنند. جوان تحصیلکرده ای به آگاهی بخشی برای کشاورزان اقدام می کند و اهالی روستا را از ورشکستگی نجات می دهد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال