عوامل برنامه :

کارگردان : مهرنوش ثابت نیا
تهیه کننده : مهرنوش ثابت نیاخواهران غریب
تولید سال 1389   مرکز گیلان

آلودگی رودخانه های زرجوب و گوهررود که باعث شیوع بیماری در شهر رشت شده اند .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال