عوامل برنامه :


تهیه کننده : بهرام نوریخدای ناخدا
تولید سال 1390   مرکز گیلان

دو نفر کشتی بان دچار طوفان شده در جزیره ای نا شناخته گم میشوند در ادامه براثر اتفاق عجیب نجات می یابند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال