عوامل برنامه :


تهیه کننده : بهرام نوریرضای حسین
تولید سال 1390   مرکز گیلان

این برنامه به زندگی و فعالیت یکی از پیرغلامان حسینی در آستارا می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال