عوامل برنامه :

کارگردان : محسن صباغزاده
تهیه کننده : محسن صباغ زادهدادگاهی برای من
تولید سال 1390   مرکز قم

دکتر رستگاری در یک عمل جراحی پی میبرد که مریض زیردست او (ناصر نوبخت) همان فرمانده عملیاتی است که با نام مستعار حاج توکل، با شکاف خوردن پیشانی خاکریز گریخته است، پس او را تحت مراقبت ویژه قراتر می دهد تا پس از بهبودی حقایقی را از زبان او بشنود و فرار او از جنگ را یاد آور شود. مریم، همسرناصر، از برخوردهای دکتر در بیمارستان متوجه می شود که مسایلی در میان است که او از آنها بی خبر است . پس از ترخیص ناصر از بیمارستان، دکتر رستگاری روزی به خانه آنها می رود تا با ناصر یا همان حاج توکل صحبت کند و فرارش را به او یادآوری کند. به اصرار مریم دکتر ماجرای عملیات و فرار ناصر را تعریف میکند و از ناصر می خواهد که از خود دفاع کند. ناصر هم بالاجبارتعریف میکند که با شکاف خوردن پیشانی خاکریز، شهادت همه بچه را حتمی میبیند و تصمیم میگیرد با ترفندی آنها را که اکثرا زخمی هستند به عقب برگرداند ، اما اگر آنها بدانن که فرمانده قصد مبارزه دارد او را تنها نمی گذارند ، پس وانمود میکند که قصد فرار دارد واز افراد خود میخواهد که خود را نجات بدهند و بدین ترتیب تنهایی مقاومت میکند تا بچه ها عقب نشینی کنند و بعد هم اسیر میشود .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال