گوسفند قربانی
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

جمال پسربزرگ خانواده در غیاب پدرش مسوولیت برگزاری مراسم بیرق زنان و قربانی کردن گوسفند را به عهده دارد.اما در این میان وجود مادر و هوویش اوضاع را جور دیگری برای او رقم زده ........

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال