چشم چپ پادشاه
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

نمایش در فضایی طنز به زندگی پادشاهی اشاره میکند که چشم چپش کور است ولی دلش نمیخواهد عیب و نقص خودرا ببیند و با همه کسانی که این عیب را به رویش می آورند برخورد میکند...در این میان پسر فقیری از این عیب پادشاه به نفع خود بهره میگیرد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال