سهم من تنهایی
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

پسر داستان برای پدری که در سالهای جنگ جانفشانی کرده و اکنون در بستر بیماریست غصه دار است....داستان روایتی ساده دارد از حرفهای من و تو و ما و همه ی آنهایی که به این آب و خاک عشق میورزند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال