موج شکن
تولید سال 1390   مرکز کیش

موج شکن روایتگر زندگی جاشویی جوان است که به دست دوست خود که در کار خرید و فروش مواد مخدر است به قتل می رسد.پسر جاشوی جوان که از چگونگی مرگ پدر خود مطلع می شود درصدد بر می آید که قاتل پدر خود را پیدا کرده و او را به قتل برساند ولی بعد از پیدا کردن قاتل به این نتیجه می رسد که نباید به تنهایی این کار را انجام دهد و با همکاری قانون فرد مورد نظر را دستگیر و به سزای اعمال خود می رسانند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال