نامدار
تولید سال 1390   مرکز همدان

نامدار جوان همدانی است که پدرش از نام آوران و بزرگان شهر است ،زمانی که همدان در تصرف روسهاست پدر نامدار به خاطر کمک به مردم توسط روسها کشته شده نامدار عاشق دختر خان قجر شده اما خان دل خوشی از شریک پدر نامدار ندارد ،حاج رضا دوست و شریک پدر نامدار بود آنها انگشتری داشتند که مهر هر دوی آنها بود خان قجر شرط ازدواج را آوردن انگشتر می گذارد........

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال