غریبه
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

غریبه عنوان نمایشی است که در صدای خراسان جنوبی تولید شده است. «خورشید خاله» زنی است که در مجاورت روستا کافه ای دارد . زمان ماجرا نزدیک به انقلاب است . روزی غریبه ای به بهانه ای به کافه مراجعه می کند . سرکار استوار که نگران اوضاع مملکت است به حضور غریبه در روستا شک می کند. غریبه حاوی پیام مهمی از روحانی روستا است که اکنون به زندان ساواک افتاده است و بقیه ماجرا.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال