ملیکا
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

ملیکا عنوان نمایش رادیویی است که در صدای خراسان جنوبی تولید شده است. ملیکا علی رغم میل باطنی قصد ازدواج با شاهزاده رومی دارد. اما در عروسی زلزله ای رخ می دهد که باعث به هم خوردن عروسی می گردد. کشیشان روم به این دلیل وصلت را نامبارک می دانند و مجلس را ترک می کنند. ملیکا خوابی می بیند که باعث آشفته شدن او می گردد. ملیکا در هنگام جنگ روم با مسلمانان به همراه کنیز خود به مسلمانان ملحق می شود و ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال