از زبان گندم زار
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

از زبان گندمزار عنوان نمایشی است که در صدای خراسان جنوبی تولید شده است. «شیر علی» جوان انقلابی روستایی چند سال گرفتار زندان ساواک شده است و اکنون به روستا بازگشته است. امام متوجه می شود که در طی این مدت ، یک شرکت انگلیسی زمین های مردم را خریده و آنها را تشویق به کاشت تریاک به جای گندم کرده است. کدخدای ده نیز با این شرکت دست به یکی شده است. شیر علی به همراه مردم و با بهره گیری از پیام قیام عاشورا علیه شرکت انگلیسی شورش می کنند و مزارع تریاک را آتش می زنند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال