عوامل برنامه :


تهیه کننده : ساراا مختاری
گوینده: ملیحه محمدی مهدی حق گو فرشته بهمن زاده


بانوی کوهستان
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

«بانوی کوهستان» عنوان نمایشی است که در صدای خراسان جنوبی تولید شده است.«جوانه» نام دختر روستایی است که تنبل و بد زبان است و به همین دلیل نیز خواستگاری ندارد. مادرش از این موضوع بسیار رنج می برد . تا اینکه مردی که مغازه نخ فروشی دارد به خواستگاری او می آید. اما شرط خواستگار این است که نامزدش باید نخ ریسی را به خوبی بلد باشد. جوانه با پیرزنی آشنا می شود که در کوه زندگی می کند و نخ ریسی بلد است و بقه ماجرا...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال