ریشه در سنگ
تولید سال 1390   مرکز خراسان جنوبی

«ریشه در سنگ» عنوان نمایشی است که در صدای خراسان جنوبی تولید شده است . ریشه در سنگ ماجرایی در مورد کشف حجاب است. ماجرا در روستایی نزدیک بیرجند اتفاق می افتد. ماجرا در خصوص سید مرتضی مرد مومن و مورد اعتماد روستایی است که با همسر خود در روستا زندگی می کند. قرار است مراسم جشنی از طرف حکومت رضاخان در روستا برگزار شود که کدخدا نیز برای برگزاری جشن همکاری می کند و قرار است کشف حجاب در روستا صورت گیرد. اما این مراسم با مخالفت سید مرتضی مواجه می شود که باعث دستگیری او می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال