حروفی از جنس زندگی
تولید سال 1390   مرکز ایلام

این نمایش داستان زندگی پسری به نام قباد است که پس از مرگ پدرش به دلیل اصرار مادر پیرش دوستان نابابش را رها می کند و مشغول درس خواندن می شود اما پس از پایان درس نیز با لباسی کهنه به کوچه ها می رود وچوبهایی که تراشیده است را به رایگان به بچه ها می دهد ........

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال