مادرانه تا تو
تولید سال 1390   مرکز خراسان شمالی

این نمایش در رابطه با دختری است که دانشجوی رشته پزشکی است و بعد از اینکه از معالجه دختری روستایی باز می ماند با استادش تماس می گیرد و از او کمک می خواهد ........

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال