مزار
تولید سال 1390   مرکز خراسان شمالی

این نمایش داستان دختری است که همزمان با کشف حجاب به خاطر کاری ضروری مجبور به ترک خانه می شود و در درگیری با پاسبانی که قصد برداشتن چادر او را دارد او را می کشد......

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال