t72
تولید سال 1390   مرکز آبادان

داستان در مورد فردی به نام سبحان است که در زمان حصر آبادان به دفاع از شهر پرداخته و پس از آن نیز در اکثر جبهه ها حضور داشته است اما یک تانک t72 را در باغ خود نگهداشته است و نیروی انتظامی با متوجه شدن این موضوع در حال پیگیری است ........

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال