فریاد وگلوله
تولید سال 1390   مرکز خراسان رضوی

این برنامه به زمانی بر می گردد که حیفا از زیر استعمار انگلیس بیرون آمده است اما متاسفانه اسرائیل در راه تصرف این منطقه است ......

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال