عقیق نشان
تولید سال 1390   مرکز اصفهان

مسعود در آستانه شهادت در آغوش دوستش است و در این لحظات با هم صحبت می کنند او حتی در این لحظات به یاد امام حسین (ع) از نوشیدن آب امتناع می کند.........

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال