آینه و خاک
تولید سال 1390   مرکز اصفهان

ظل السطان و معین ملک در مورد تخریب عمارت هشت بهشت ودیگر آثار تاریخی اصفهان صحبت می کنند......

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال