نقره پوش خاک
تولید سال 1390   مرکز اصفهان

رزمنده ای به نام مصطفی با فرمانده خود در موردبرگرداندن پیکر یکی از همرزمانش از خط مقدم صحبت می کند.....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال