بن بست یک دوراهی
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

این نمایش در رابطه با زندگی هایی که با مشکل همراه است و گاهی به طلاق منجر می شود...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال