نمک زندگی
تولید سال 1390   مرکز خوزستان

شاگرد رستوران برای مراسم خواستگاری از صاحب رستوران مرخصی می خواهد اما صاحب رستوران که از کارکردن پسر برادرش شاکی است و نیاز به کمک دارد به او اجازه نمی دهد زودتر برود.....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال