عوامل برنامه :

کارگردان : همایون قلعه نویی
اسوه همت
تولید سال 1390   مرکز مرکزی

این مستند به معرفی اسوه همت شهید بزرگوار مصطفی چمران می پردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال