عوامل برنامه :

کارگردان : سید آزاد پیر خضری
فرش بافی
تولید سال 1390   مرکز کردستان

در مورد جایگاه فرش سنتی کردستان-گفتگو با متخصصین و فرش بافان و انواع طرح های آن.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال