عوامل برنامه :






نازک کاری
تولید سال 1390   مرکز کردستان

در مورد طراحی و ساخت نازک کاری در کردستان و معرفی استادکاران و جایگاه آن در فرهنگ کردستان

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال