عوامل برنامه :

کارگردان : امین رسولی
جوان امید فردا
تولید سال 1390   مرکز اردبیل

برنامه در قالب ترکیبی و با متن موزون و آهنگین با جوانان ارتباط برقرار می کند و با آنها در باره موضوع محبت صحبت می کند و نقش آن را در پایداری و موفقیت زندگی مشترک بررسی می کند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال