عوامل برنامه :

کارگردان : حسن کامرانی مقدم
کندیمیز
تولید سال 1385   مرکز اردبیل

برنامه در قالب ترکیبی به موضوع استفاده ناصحیح از مراتع و جنگل ها و در نتیجه این استفاده ناصحیح، وقوع سیل های ویرانگر می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال