عوامل برنامه :

کارگردان : امین رسولی
یاشیل یارپاق
تولید سال 1378   مرکز اردبیل

برنامه ای است با متن موزون و آهنگین که به تأثیر نماز در برقراری ارتباط انسان با خداوند متعال می پردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال